Follow

Det häringa Mastodon verkar ju riktigt lovande. Hade aldrig hört talas om påfundet förrän idag då trendade på Twitter och bestämde mig för att sätta upp en privat instans på en egen server.

För den som råkar läsa detta på tstorm.se/@theodor: Mastodon liknar Twitter, fast är open source, reklamfritt och decentraliserat. Inget företag kan göra anspråk på ägarskap över plattformen eller informationen som publiceras på den.

Ungefär som Internet var tänkt att funka, om någon minns.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Stormcloud

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!